Publicita dotací

Projekt „Parkovací a odstavné plochy ve Starém Městě“

Projekt „Parkovací a odstavné plochy ve Starém Městě“, identifikační číslo 117D8210C6951, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmětem dotace je obnova parkovací plochy s vydroleným asfaltovým povrchem na pozemku parc.č. 18/1. Předmětná plocha se nachází v exponovaném prostoru v samém středu obce naproti obecního úřadu a v sousedství prodejny smíšeného zboží. Navržená úprava zahrnuje odstranění stávajícího vydroleného asf. povrchu, pokládku nových asf. vrstev a realizaci odvodňovacího rigolu z dlažebních kostek pro odvedení povrchové vody mimo parkovací plochu a následné vodorovné značení parkovacích stání. Parkovací stání budou sloužit široké veřejnosti, nebudou zpoplatněny a budou veřejně přístupné. Parkovací stání nebudou sloužit k provozování ekonomické činnosti obce ani nebudou budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele.