Publicita dotací

Projekt „Obnova místních komunikací ve Starém Městě“

Projekt „Obnova místních komunikací p.č. 2164/29 a p.č. 2164/2, 2164/42, 18/1 ve Starém Městě“, identifikační číslo 117D8210A7787, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Předmětem dotace je oprava u stávajících místních komunikací, které jsou narušeny výstavbou inženýrských sítí. Inženýrské sítě byly realizovány v celém rozsahu stávajících MK. Navržená oprava zahrnuje obnovu asfaltových povrchů.

Místní komunikace par.č.2164/29 se nachází ve stísněných poměrech stávajícího stavu, šířka veřejného prostranství je bodově pouze 3,3 m. Komunikace je jednopruhová obousměrná s šířkou 2,5. Tento úsek komunikace je rozdělen do dvou tras. Trasa 1 je vedena od silnice III/36820 jihovýchodním směrem k silnici III/36822. Délka této trasy je 231,20 m. Trasa 2 propojuje silnici III/36822 s trasou 1. Délka této trasy je 40,56 m.

Místní komunikace par.č.2164/2, 2164/42 se nachází ve středu obce podél nově navrženého parkoviště, v bezprostřední blízkosti obecního úřadu a prodejny Smíšeného zboží. Navržené úpravy řeší odfrézování narušených stávajících asf. vrstev, pokládku nové podkladní a obrusné vrstvy.