Publicita dotací

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Starém Městě u Moravské Třebové“

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Starém Městě u Moravské Třebové“

 

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Starém Městě u Moravské Třebové“, - ISPROFOND 5537510237 - Smlouva č. 1690/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu určeného k financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  

Předmětem dotace je výstavba chodníků podél silnic III/36820 a III/36822 v obci Staré Město včetně rekonstrukce stávající autobusové zastávky Staré Město, Bílá Studně se zaměřením na zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v obci se zpřístupňováním osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba byla rozčleněna na větve  A - G. Šíře jednotlivých chodníků je min. 1,55 m včetně obrubníků. Povrch je z betonové dlažby. Podkladní vrstvy jsou ze štěrku a štěrkodrti. Povrchové vody z přilehlých komunikací jsou svedeny do nových uličních vpustí, zaústěných do stávající dešťové kanalizace přes vsakovací jámu a revizní vsakovací šachtu. Dešťová voda z chodníků je svedena do přilehlého zeleného pásu.

Přiznaná výše finančních prostředků od SFDI je 7 561 515 Kč., tj. 85 % z celkových uznatelných nákladů akce, které činily 8 895 900 Kč.