Informace pro občany

Upozornění majitelům psů - důležité

OBEC STARÉ MĚSTO

se sídlem Staré Město č.p. 145, 569 32 Staré Město,

IČ 002 77 380

 

 

Upozornění - informace občanům

Vzhledem k tomu, že se v naší obci opakovaně vyskytuje jev nezabezpečených volně pobíhajících psů, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích v obci, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce a znečišťují veřejné prostranství i soukromý majetek, vydává Obec Staré Město toto upozornění.

Žádám tímto chovatele psů, aby psy zabezpečili proti jejich volnému pohybu po veřejných prostranstvích v obci a dále si dovolujeme chovatelům psů připomenout jejich zákonné povinnosti a sankce vyplývající z porušení těchto povinností.

  • Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon (§ 13 odstavce 1 zák. č. 264/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, a dopouští se tak přestupku dle § 27, odst. 2, písm. g) citovaného zákona. Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním nebo zvíře například vypustí nezamčenou brankou třetí osoba, může být považováno za přestupek, projednávaný pak. MěÚ Moravská Třebová, který spravuje přestupkovou agendu naší obce a chovateli může být uložena pokuta až do výše 100.000,-Kč.
  • Pokud po úniku pes napadne člověka a způsobí mu zranění, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti. V přestupkovém řízení čeká vlastníka nebo držitele psa pokuta, v závažných případech, pokud by se jednalo o trestný čin, hrozí chovateli až 2 roky vězení.
  • Pokud pes zaviní dopravní nehodu, odpovídá chovatel za vzniklou škodu a musí počítat s její náhradou.
  • V případě napadení jiného psa musí chovatel uhradit náklady na léčení a vzniklou škodu.
  • Pokuta může být uložena i v případě když pes, i kdyby byl na vodítku, vyplaší v lese zvěř, nebo volně pobíhá v honitbě.
  • Venčí-li psa někdo jiný než chovatel a pes někoho napadne, za případnou vzniklou škodu odpovídá ten, komu byl pes svěřen.
  • Dalším problémem jsou exkrementy. V tomto případě se jedná o přestupek protiveřejnému pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství. Dle § 5, odst. 1, písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se dopouští přestupku ten, kdoznečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento  přestupek lze uložit pokudu až do výše 20.000,- Kč.

Žádám chovatele, aby si plně uvědomovali své povinnosti i rizika spojená s chovem psa a zajišťovali kvalitní a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele obce i psů samotných.

Pokud tak nebudou činit, nezbude pak ze strany obce než závadná jednání ohlašovat na přestupkovém oddělení obce s rozšířenou působností (MěÚ Moravská Třebová) s žádostí o zahájení přestupkového řízení.

Dovoluji si také upozornit, že co se týká odchytu zvířete, který je v mnoha případech nutný, tak toto je pro obec záležitost finančně náročná, stejně tak jako následný odvoz a umístění do smluvního útulku.  Dalšími náklady, které je třeba hradit a mohou jít k tíži chovatele, jsou veterinární výlohy, náklady na stravu psa umístěného v útulku apod.

 

Věřím, že všichni chovatelé řádně zajistí své psy a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích v obci.

V nedávné době napadl volně pobíhající pes občana v obci Radišov. Proto vás všechny vyzývám k velké opatrnosti a zodpovědnému chování, a to zejména v uvedené obci.

 

 

Staré Město dne 17. 6. 2022             

 

                                                                                                  Jarmila Řezníčková

                                                                                               starostka obce Staré Město