Zpravodaj

Podmínky inzerce

Obecní zpravodaj vychází 6x ročně v nákladu 360 ks, je distribuován zdarma do domácností obcí Staré Město, Radišov, Petrušov a Bílá Studně.

 

I. Smluvní vztah o zveřejnění inzerce

 • Inzerce může podávat kdokoli. Inzerce se přijímá vždy na základě objednávky nejpozději do 10. každého sudého měsíce.
 • Písemnou objednávku je možné dodat osobně, zaslat poštou na adresu Obecní úřad Staré Město 145, 569 32 Staré Město nebo elektronickou cestou na adresu staromestskyzpravodaj@seznam.cz.
 • Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména pak obchodní jméno zadavatele, sídlo firmy, popř. adresu pro zaslání faktury, IČ (u soukromé osoby číslo OP), DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné kontaktní osoby a přesné zadání objednávané služby.
 • Potvrzením objednávky zadavatele vydavatelem je uzavřen smluvní vztah.

 

II. Formáty a ceny inzerce

Rozměr inzerátu je individuální, zcela závisí na zadavateli inzerce. Maximální možný rozměr je formát 30x21. Ceny inzerce: 

 • celá stránka              1.200,- Kč + DPH
 • 1/2 stránky                 600,- Kč + DPH
 • 1/4 stránky                 300,- Kč + DPH
 • 1/8 stránky                 150,- Kč + DPH

Graficky nezpracované inzeráty budou zpracovány na další náklady zadavatele, dle vzájemné dohody.

 

III. Vydavatelské podmínky

 • Vydavatel si vyhrazuje právo upravit (zvětšit) rozměr inzerátu z důvodu sestavení strany. V takovém případě hradí zadavatel původně dohodnutou cenu.
 • Vydavatel si též vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerátu podle platných pravidel českého pravopisu.
 • Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povinen tuto skutečnost oznámit zadavateli, avšak není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
 • Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu v případě naplnění kapacity pro zveřejňování inzerce, která činí ¼ rozsahu aktuálního vydání.

 

IV. Platební podmínky

 • Fakturuje se do 5 dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli spolu s dokladovým výtiskem a je splatná do 14 dnů od vystavení.
 • Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá úpravu na vydavateli, je podkladem pro výpočet ceny inzerátu konečný formát.
 • Pokud nebudou pohledávky vydavatele uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude vydavatel postupovat v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.