Bílá Studně

Historie

Po zrušení nevolnictví vznikly v okolí Moravské Třebové v osmdesátých letech 18. století nové vesnice z parcelovaných panských. Bílá Studně byla založena v roce 1791 rozparcelováním panského dvora na 10 osadníků, ti si zde postavili svoje domky současně v jednom řádku.

Na Bílé Studni se nacházel léčivý pramen minerální vody odhalený v roce 1757 – byl silně železitý a vyvěral tektonickým zlomem na povrch, a to asi 50 m na západ od domu č. 13, hned vedle cesty.

Asi 200 kroků na západ od lázeňského domu č. 14, byl nápisem opatřený pramen: „Fons salutis anno domini 1786 in balneum electus“, což znamená česky: Léčivý pramen (studánka) zřízený léta Páně 1786 jako lázně. Voda ve studánce byla čistá, obsahovala hojnost železitých látek a byla ceněna jako dobrá pitná voda. Při deštivém počasí zapáchala po zkažených vejcích, při suchém počasí zápach mizel. Vodou se léčilo namáčením údů, jejím pitím se odstraňovalo tvrdnutí jater a sleziny i chudokrevnost.

Prostor pramenu v roce 1946 byl vyzděný a měl tvar obdélníku 2x3 m a nad studánkou byl postaven domeček stejné velikosti. Studánka byla stále plná vody, která nepřetržitě odtékala v síle asi 1l za vteřinu. Z tohoto pramene šel vodovod do hostince v Bílé Studni. Síla pramene byla stále stejná i v období sucha.

V únoru 2015 ve snaze najít oba prameny, se podařilo najít pouze jeden. Nacházel se na příkopu u silnice. Roura bylo jediné, co zbylo z bývalých sirnoželezitých lázní. Voda byla v malém množství pitná, ale ne pro každého, železo a sirné sloučeniny vykonaly své. Našla se také funkční studna, která zbyla z bývalých sirných lázní.

Zprávy z kronik:

V roce 1946 byl rok sucha a občané Starého Města si jezdili do Bílé Studně pro vodu ke studánce. Ke studni byla dána raketa na pumpování a ta byla stále v akci. Později bylo nataženo provizorní potrubí pod č. 13, které vyústilo u cesty pod Kopeckým. Voda tekla do beček samospádem a nemusela se pumpovat. To byl významný zlepšováček pro odbourání namáhavé práce. Pro vodu jezdili téměř všichni větší hospodáři, kterým chyběla voda pro dobytek.

Koncem září 1947 se objevovali ve večerních pozdních hodinách na Bílé Studni  Banderovci. Byli to lidé většinou polské národnosti. Jméno měli po svém vůdci Banderovi, který organizoval hned po skončení 2. světové války tlupy svých pravičácky, šovinisticky orientovaných příznivců, kteří se nemohli smířit s novou lidově demokraticky orientovanou vládnoucí třídou v novém Polsku. Byly to většinou též živly, které byly často kompromitovány spoluprací s nacisty, klerofašisty a jinými elementy, kterým doba odzváněla. Měly na svědomí mnoho záškodnických akcí i vražd, které napáchaly v Polsku i na našem území. Snažily se přejít do západní Evropy, kde jejich vůdce už delší čas byl vydržován západními mocnostmi.

Vojsko z Moravské Třebové konalo proto v obci denní i noční hlídky. 3. 11. 1947 přijelo za vojáky dokonce pojízdné kino Ministerstva národní obrany a promítalo pro vojáky v sále U Kupsů ruský film Celý svět se směje. Jedno představení sehráli zdarma i pro děti.

V roce 1953 bylo zasázeno v prostoru mezi domky a lesem 300 kusů třešní a 600 ks švestek.

V roce 1954 postavilo JZD v družstevním sadu v Bílé Studni včelín pro 48 včelstev.

12. 6. 1955 se zde konalo okrskové cvičení požární obrany.

V půli června 1956 se konal na včelíně JZD dvoudenní kurz chovu matek. Účast 30 včelařů z blízkého i vzdálenějšího okolí.

V roce 1958 proběhla meliorace luk u Bílé Studně. Dále se započalo s prohlubováním studně v Bílé Studni, aby se zvětšila vydatnost pramene. Pramen dal 7 l za vteřinu, ale po několika týdnech vydatnost poněkud poklesla.

V roce 1962 byly některé další mokré pozemky meliorovány a to při hranicích s Dětřichovským katastrem.

1972 MNV upravilo místní komunikaci v Bílé Studni v hodnotě 100 000 korun.

V březnu 1976 byla kritická situace s vodou z vodovodu z Bílé Studně. Nápadně jí ubývalo, protože v té době začaly pracovat pumpy, které čerpaly vodu z nově podchycených pramenů u Kunčiny a hnaly ji do Moravské Třebové. Bylo jasné, že obě hloubkové studně, naše v Bílé Studni a nová u Kunčiny měly společný zdroj vody. Komise odborníků se rozhodla pozvat průmyslovou televizi, která by dala nahlédnout do studně. Nedostatek vody trval. 10. 6. 1976 průmyslová televize nezjistila nic mimořádného než to, že sloupec vody asi 5 m vysoký, pumpy vypumpují asi za 1 minutu, a že výstup hladiny do výšky 5 m trvá asi 15 minut. Čili vody bylo stále málo. Nedostatek vody by odstranila jen voda z nového vrtu.

V jarních měsících 1978 byla velmi tíživá situace v zásobování pitnou vodou z pramene v Bílé Studni. Vody byl v prameni nedostatek. Na horním konci na Kolberku jim netekla celé týdny. Občané byli rozhořčeni a poslali petici do Prahy na Kancelář prezidenta republiky. Stížnost byla na MNV řešena za účasti okresních i krajských zástupců. Hledalo se alespoň nouzové řešení, než se uskuteční nový hlubinný vrt. Bylo usneseno přivádět vodu do rezervoáru na Kolberku, suchovodem od čerpací stanice vody u mlýna v Kunčině. Bylo nataženo potrubí z umělé hmoty, světlost 80 mm, kterým se přiváděly asi 2 l za vteřinu. Potřeba vody tím byla kryta. Zařízení začalo fungovat začátkem června. Ale na co nepřišli kluci z Kunčiny. Vzali pilku na železo a několikrát během léta se snažili potrubí přeříznout. Chtěli prý vidět vodotrysk (také ho viděli). Mužům z vodárny nastaly další starosti. Voda tekla suchovodem do vodojemu nepřetržitě, aby nezamrzla, přebytek vytékal přepadem z vodojemu a stékal po úbočí kopce dolů. V noci je totiž odběr vody daleko menší než ve dne, ale přívod je stále stejný. Bylo to do jisté míry plýtvání vodou, ale nedalo se nic dělat. Potrubí z Kunčiny na Kolberk zamrznout nesmělo.

Studánka v Bílé Studni, která sloužila dlouhá léta – v roce 1979 odsloužila. Studna vyschla a pumpy pracovaly naprázdno, voda se úplně ztratila. Čerpací zařízení bylo odmontováno. Dodávku vody pro Staré Město převzal definitivně vodovod Moravská Třebové ze studny na pokraji Kunčiny.

V roce 2012 byl velkoobjemový kontejner nahrazen dvěma menšími s pravidelnými vývozy, byla vyčištěna a opravena propust pod silnicí.

V roce 2015 investovala obec do opravy komunikace.

V roce 2018 v dubnu proběhla výstavba vodovodního řadu v části obce Bílá Studně. Investici ve výši 1 414 000 Kč provedla obec na opakovanou žádost občanů. Při žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství obec bohužel nebyla úspěšná, obec nesplnila podmínku připojení minimálně 50 občanů. Akce byla financována z vlastních zdrojů. Občané horní části Bílé Studně se tak po dlouhých letech dočkali zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu.