Horní menu

Staré Město STARÉ MĚSTO
u Moravské Třebové
Pardubický kraj Pardubický kraj
Drobečková navigace

Úvod > Obec Staré Město > Zhodnocení volebního období 2010 - 2014

Zhodnocení volebního období 2010 - 2014

aneb zdary (či nezdary) zastupitelstva obce pod mým vedením posuďte sami........             

Vážení spoluobčané,

ve dnech 10. a 11 října 2014 proběhnou komunální volby.
Věřím, že ve velkém počtu využijete svobodné právo volit a zúčastníte se v hojném počtu . Máte tak možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s prací vedení obce  a zastupitelů, stejně jako tomu bylo ve volbách v roce 2010.

Ráda bych poděkovala Vám za rady i kritiku, obojí mi bylo přínosem v práci. Děkuji zastupitelům, účastnili se 52 veřejných zasedání.
Děkuji všem pracovníkům Obecního úřadu, Sportovního areálu, Základní a mateřské školy, správci ČOV p. Borsukovi, TJ, SDH, myslivcům a všem, kteří se na práci pro naši obec podíleli a podílí.
Bylo nutné zaměřit se na opravy a rekonstrukce, předejít větším škodám chátrajícího majetku.

Svou prací jsem se snažila  nezklamat důvěru, která mi byla dána v minulých volbách a hospodařit se svěřeným majetkem obce průhledně a co nejhospodárněji.

Některé posuďte sami:

Od soukromé osoby byl vykoupen pozemek pod již postavenou a provozovanou čistírnou odpadních vod (ČOV). Byla dokončena splašková kanalizace, financovaná z 55% dotacemi,    29 % úvěrem a 16 % v vlastních prostředků.  Na zhotovenou kanalizace jsem vyžádala audit Finančního úřadu ve Svitavách, aby byla jistota do budoucna, že vše je v pořádku.

OBECNÍ ÚŘAD byl zhodnocen o budovu Hasičské zbrojnice, budova se tak z větší části stala ozdobou obce.
Kancelář místostarostce byla zřízena v přízemí, občané tak již nemusí do schodů, uspořilo se za vytápění a přispělo k větší efektivitě práce.

ZŠ a MŠ  - ve výběrovém řízení na ředitele zvítězila Mgr. Martina Kuncová. Jmenování nové ředitelky přineslo požadovaný výsledek zvyšujícího se počtu žáků v základní škole.

Obec maximálně podpořila tolik potřebné OPRAVY A REKONSTRUKCE MŠ i ZŠ a to jak
uvnitř budov, tak vnějších částí. Pro každého nejviditelnější jsou nová okna a dveře v obou
budovách – na budově MŠ pořízená z dotace – a v letošním roce zdařilá oprava střechy MŠ, výsledek výběrového řízení. Mateřská škola se tak, dle mínění Vás spoluobčanů, ale i „cizích“ stala důstojnou dominantou obce.
Věřím, že i vzhled budov pomůže p. ředitelce v jejím značném úsilí naplnit obě školy žáčky
a přispěje k tolik důležité spokojenosti rodičů a také ke kvalitní a moderní výuce.

SOKOLOVNA s klubem důchodců  na opravách pomocí veřejně prospěšných pracovníků se
ušetřilo hodně prostředků, mzdy těchto pracovníků jsou dotovány.
Bylo opraveno: prasklá zeď v klubu důchodců (včetně WC), zhotoveno nové vybavení kuchyňky v šenku u klubu důchodců, vyměněna obkladu na barovém pultu (původní odpadávala), osazena nová  dřevěná zárubeň včetně prahu při vstupu do sálu (původní byla již prohnilá), celková rekonstrukce šatny, vyrobeno a osazeno 5 ks oken v horní řadě, která zcela chyběla, obkopání čelní podmáčené zdi včetně napojení splaškového i dešťového odpadu a podél severní zdi zbudován chodníček.
Oproti r. 2011 byla snížena spotřeba plynu v Sokolovně a ušetřeno 84 tis. Kč.
V září byla dokončena rekonstrukce stávájícího sociálního zařízení a osazeny nové vstupní dveře.
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO – nová okna a nová střecha zamezila dalšímu chátrání této
budovy. Jako u MŠ i u této budovy odvedla firma klempířskou a pokrývačskou práci, kterou
uznávají nejen občané, ale i odborníci v oboru. Měly by následovat další kroky, fasáda a sociální zařízení. Na okna obdržela obec dotaci.

BYTOVÝ DůM č. p. 239. Budova byla postavena před 14 lety, přesto musela být vyměněna okna již ve  čtyřech bytech, opraveny vstupní schody a kanalizace v jednom bytě (i další by byly nutné) a nutná je oprava střechy.

STAVEBNÍ PARCELA – po výmazech neexistujících staveb v katastru a delším vyřizování pracovníci „vysekali z roští“ hezkou parcelu, která byla letos prodána.
Byla opravena střecha  a postaven nový komín na č. p. 67. Sousedům tak již nezatéká podle štítové zdi.

PŘECHOD PRO CHODCE U ZŠ – výsledek nesnadného vyjednávání. Po řadě jednání se SÚS, Dopravním odborem MěÚ Moravská Třebová je stále dopravní situace ve středu obce v řešení.

STAVEBNÍ PARCELY S.M.Jih – připraveny podklady pro zasíťování, nebylo možné provést
z důvodu výpovědi zemědělských pozemků i když finanční prostředky jsou rezervovány.

GOLDBERG – byla zajištěna  úprava po LBtechu,  navážkou zeminy. Čeká se na osázení.
Realizována místní komunikace „k Truhlářovým“, v rámci reklamace po výstavbě kanalizace jsou prováděny možné opravy.

ÚPRAVA ZELENĚ – úspora za sečení díky vlastní komunální technice. V r. 2010 437 tis. Kč.     v r. 2014 cca 150 tis. Kč. Byla provedena úprava a výsadba zeleně uvnitř Sportovního areálu, upravena zeleň okolo školy, OÚ, v MŠ, u hřbitova vykáceny keře na zarostlém svahu. Odvodnění hřbitova je úkolem pro další zastupitelstvo, připravenu má již vysledovanou sondu.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – byly osazeny stmívače, které jsou ekonomickým řešením.

RADIŠOV – byly opraveny dvě komunikace, proveden výřez dřevin, výstavba rozpadlé kapličky, úprava válečného hrobu, výsadba nových dřevin u kostelíku. Rybníček má nového majitele.

BÍLÁ STUDNĚ – velkoobjemový kontejner nahrazen dvěma menšími s pravidelnými vývozy, vyčištěna a opravena propust pod silnicí, návrhy řešení zásobování pitnou vodou.

PETRUŠOV – velkoobjemový kontejner nahrazen čtyřmi menšími, podpora vybudování stožáru pro příjem internetového signálu.

ÚZEMNÍ PLÁN snažila jsem se o vytvoření kvalitního územního plánu, nepodařilo se
ho však v tomto volebním období schválit. Práci bych označila doslova bojem za zájmy obce.

Následovat by mohla řada dalších akcí. Doplním už jen že:

Při přebírání úřadu bylo na účtu obce 2 mil. Kč, do dalšího volebního období obec bude vstupovat  s 8 mil. Při efektivním hospodaření se dá obec zvelebovat i přesto, že ročně splácí úvěr na výstavbu
kanalizace.

Na závěr chci popřát voličům šťastný výběr a nově zvoleným zastupitelům správná rozhodnutí


                                                                                                       Jarmila Řezníčková, starostka